Regulamin

DEFINICJE

Wodowskaz – portal / serwis www udostępniony w Internecie pod adresem www.e-wodowskaz.pl umożliwiający wyszukiwanie obiektów wodnych, będących wodami powierzchniowymi znajdującymi się na obszarze Polski oraz miejsc znajdujących się w bezpośredniej bliskości obiektów. Serwis Wodowskaz umożliwia również tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń drobnych na podstronach serwisu przypisanych do konkretnych obiektów wodnych. W serwisie możliwe jest również zamieszczanie zdjęć i komentarzy odnoszących się do poszczególnych obiektów wodnych.

Administratorem serwisu jest Grusardea Aleksandra Majewska, NIP: 5213216198, REGON: 146980873, 00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 2F.

Administrator – podmiot zarządzający serwisem Wodowskaz, będący jego właścicielem i jedynym stanowiącym  zasady jego funkcjonowania i wykorzystania przez użytkowników.

Użytkownik – każda osoba, fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Wodowskaz

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu Wodowskaz.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Wodowskaz.
 3. Wszystkie przekazane przez Administratora do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. Użytkownik ma możliwość:

a. wyszukiwania poszczególnych obiektów wodnych zamieszczonych w bazie danych serwisu - poprzez ustawianie odpowiednich parametrów filtrowania, wpisywanie fraz zawierających się w treściach i opisach obiektów, wybór konkretnych miejsc czy współrzędnych geograficznych na mapach zamieszczanych w serwisie,

b. dodawanie opisów, zdjęć, komentarzy odnoszących się do poszczególnych obiektów znajdujących się w bazie serwisu Wodowskaz,

c. dodawanie, edytowanie, promowanie własnych ogłoszeń drobnych i publikowanie ich na podstronach z obiektami wodnymi znajdującymi się  w bazie danych serwisu,

d. dodawanie komentarzy i udostępnianie ich innym użytkownikom w osobnych sekcjach serwisu przypisanych do poszczególnych podstron z obiektami wodnymi

 1. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Wodowskaz za pomocą formularza kontaktowego lub inny wskazany przez administratora sposób wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych publikowanych na łamach serwisu, lub informacji które mogą być uzupełnieniem informacji o obiektach .
 2. Użytkownikom zabrania się:

a. wszelkich działań mających na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Portalu, w szczególności podawanie w opisach ogłoszeń nieprawdziwych danych (np. zaniżonych cen, nieprawdziwych lub niezgodnych z przypisanym obiektem wodnym lokalizacji),

b. zamieszczania w Portalu informacji, ogłoszeń, komentarzy, opisów obiektów, których treść może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. Podawane informacje muszą być zamieszczane we właściwych polach. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Administratorowi przysługuje prawo odmowy publikacji takiej treści lub jej usunięcia.

c. w sekcjach przeznaczonych na komentarze użytkowników, zamieszczania ofert reklam firm, odnośników do stron www lub innych serwisów internetowych, danych teleadresowych lub innych informacji mogących stanowić element oferty handlowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu administratorowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.

b. oraz wszelkich innych działań, które w opinii wydawcy Portalu powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji naruszających Regulamin ofert bez podania przyczyn.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wodowskaz nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jego oferty.
 2. Wodowskaz  nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w ramach konkretnych ogłoszeń czy ofert. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania serwisu Wodowskaz i jego przedstawicieli w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. Serwis Wodowskaz nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Wodowskaz  nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z serwisem Wodowskaz.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Wodowskaz zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Wodowskaz zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Wodowskaz.
 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 8. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Wodowskaz nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 9. Wodowskaz nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanej oferty odpowiada wyłącznie Użytkownik, który ją zamieścił.

10. Wodowskaz nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem serwisu Portalu.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU WODOWSKAZ

Za pośrednictwem serwisu WODOWSKAZ Użytkownicy mogą przeglądać oferty zamieszczane przez innych użytkowników w wydzielonych sekcjach serwisu.

 1. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia drobnego / oferty.
 2. W ramach serwisu jest możliwe odnawianie ogłoszeń, oraz wyróżnianie ich. Każda czynność związana z odnawianiem ogłoszenia lub jego promocją może być płatna a realizacja tych działań wymagać będzie przeprowadzenia zapłaty poprzez jedną z metod dostępnych w ramach usługi Przelewy24.
 3. Wodowskaz  nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz nienależyte lub niezgodne z ofertą ogłoszeń  dostarczenie produktu bądź usługi. Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń ponosi użytkownik zamieszczający dane ogłoszenie na stronach serwisu Wodowskaz. Serwis Wodowskaz nie rozstrzyga również sporów pomiędzy Użytkownikami, powstałych na tle wystawienia, przeglądania i korzystania z ogłoszeń.

IV. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Każdorazowe dodanie nowego ogłoszenia do bazy portalu Wodowskaz jest darmowe i odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego dostępnego pod przyciskiem "Dodaj ogłoszenie".
 2. Oferty / ogłoszenia można wyróżniać i odnawiać. Usługa ta jest odpłatna. Płatność odbywa się podczas wyróżniania ogłoszenia lub jego odnawiania w sposób zautomatyzowany i zgodnie z procedurami metod płatności zaimplementowanych w serwisie na podstawie serwisu Przelewy24.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować lub wycofać ofertę klikając na odpowiedni link w otrzymanym mailu aktywacyjnym lub logując się do swojego panelu użytkownika i klikając odpowiednie zapisane ogłoszenie. Każda modyfikacja istniejącego (aktywnego, lub nieaktywnego) ogłoszenia będzie traktowana jako płatna usługa wyróżnienia lub odnowienia ogłoszenia.
 4. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Użytkownik oświadcza, że albo jest właścicielem przedmiotu oferty oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgłaszanym przedmiotem.
 5. Zważywszy na starania Wodowskaz zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w serwisie ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Portalu, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie administratora Wodowskaz przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: info@wodowskaz.com Użytkownik upoważnia serwis Wodowskaz do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
 6. Taryfikacje usług dostępnych w serwisie Wodowskaz: Prolongata/odświeżenie ogłoszenia drobnego:
  -> 7 dni - SMS Premium 4 zł (4,92 zł z VAT) / przelew online (4 zł z VAT)
  -> 14 dni - SMS Premium 6 zł (7,38 zł z VAT) / przelew online (6 zł z VAT)
  -> 30 dni - SMS Premium 8 zł (9,84 zł z VAT)  / przelew online (8 zł z VAT)
  -> 90 dni - SMS Premium 14 zł (17,22 zł z VAT) / przelew online (14 zł z VAT)
  -> 180 dni - SMS Premium 25 zł (30,75 zł z VAT) / przelew online (25 zł z VAT)
  -> 365 dni - przelew online (50 zł z VAT)*
  * jako forma płatności tylko płatność przelewem online (bez SMS Premium
 7. Taryfikacje usług dostępnych w serwisie wodowskaz: Wyróżnienie ogłoszenia: podbicie / podkreślenie kolorem:
  -> 7 dni - SMS Premium 5 zł (6,15 zł z VAT) / przelew online (5 zł z VAT)
  -> 14 dni - SMS Premium 8 zł (9,84 zł z VAT) / przelew online (8 zł z VAT)
  -> 30 dni - SMS Premium 14 zł (17,22 zł z VAT) / przelew online (14 zł z VAT)
 8. Taryfikacje usług dostępnych w serwisie Wodowskaz: Rekomendacja / polecenie ogłoszenia na stronie głównej:
  -> 7 dni - SMS Premium 8 zł (9,84 zł z VAT) / przelew online (8 zł z VAT)
  -> 14 dni - SMS Premium 14 zł (17,22 zł z VAT) / przelew online (14 zł z VAT)
  -> 30 dni - SMS Premium 25 zł (30,75 zł z VAT) / przelew online (25 zł)
  -> 90 dni - przelew online (50 zł z VAT)*
  * jako forma płatności tylko płatność przelewem online (bez SMS Premium)
 9. Usługa płatności SMS działa tylko na terenie Polski i w ramach sieci polskich operatorów komórkowych.
 10. Sprzedawcą ogłoszeń i usług z nimi powiązanych jest Grusardea Aleksandra Majewska, z siedzibą w Warszawie, ul. Idzikowskiego 2F, 00-710. Tel: +48 535 788 023
  Wszelkie pytania, reklamacje należy kierować na adres e-mail info@wodowskaz.com

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez uzupełnienie formularzy na stronach serwisu Wodowskaz) przez podmioty prowadzące portal Wodowskaz  oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
 2. Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 3. Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez zgłoszenie wysłane na adres info@wodowskaz.com
 4. Wodowskaz  może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
  1. Portal Wodowskaz gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
  2. Portal Wodowskaz stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
  3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
  5. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty użytkownika w serwisie Wodowskaz, portal korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem Wodowskaz zastosowanie mają ogólne przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik rejestrując się do serwisu tym samym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.